Disclaimer

Release Note

Hasio is not open to new investors at this time.

Vezmite prosím na vedomie:
 
Hasio Investments je už otvorené pre investície.

 

The information contained in this site is subject to change and is intended to describe the activities of Hasio Investments Ltd. and Hasio Investments (henceforth both called without distinction either “Hasio” or “Hasio Investments”. Hasio has taken all the necessary measures to ensure that the information contained in this site is both true and accurate and that no relevant information has been omitted in order to avoid erroneous valuations or estimates. Some of the information contained herein has been obtained from external sources. Neither Hasio nor any other person/entity assumes any responsibility with regards to the accuracy of this information. All the information and opinions may change without prior warning.

This site is primarily aimed at owners of privately held companies, trusts, institutional investors and people/entities who have the necessary capacity and acumen to assume the financial risks associated with any potential investment in Private Equity. Neither this site nor the information contained herein should be considered as a public offer of securities, nor a request for savings by individuals; neither does it constitute a recommendation or evaluation of any nature (be it legal, fiscal or of any other type of assessment or investment recommendation).

Links to other websites

This website may contain links to other websites over which Hasio has no control or for which it assumes no responsibility whatsoever, neither does it do so for any service or product which may appear in them. A link contained in this website does not imply that Hasio or its members or directors or employees assume or accept responsibility for any content or use of the other website and rules out any responsibility for damages or prejudice of any nature that may arise from the content of these other sites.

We do not guarantee that the material of this site is free from any type of infection, virus, Trojan horses and/or any other type of code which could contaminate or be of a destructive nature. You are responsible for taking the appropriate protection measures in your information systems such as anti-virus controls.

Limit of Responsibility

Given the nature of this site and its electronic circulation through Internet, no member of Hasio is liable for any loss, cost or damage that may result from or be related to the use of or incapacity to use any material placed on or transmitted through the site.

No member of Hasio will be liable for any errors of data transmission, such as the loss of data, or damage or alteration of any type, including, without limitation, any direct or indirect damage that may arise from the use of information or services provided by this site.

Intellectual and industrial property rights

The content of this site is solely and exclusively the property of Hasio, who has all rights reserved, these being protected by the applicable legislation for intellectual property. Hasio reserves the right to deny or prevent access to the site to any person without prior notification.

You may download or print copies of individual pages and/or sections of this site on the condition that you do not eliminate the copyright legal notes or any other legal note concerning Hasio’s property rights. The elimination or modification of any information or security measures contained within this site is strictly forbidden. Hasio does not grant you any license of any type to the intellectual property rights or other rights related to the content of this site. Reproduction (total or partial) transmission, (electronic or otherwise) transformation, link or use for any other reason of public or commercial nature is therefore strictly forbidden without prior and written permission from Hasio.

Information Security

The information contained in this site can be accessed by third parties through Internet or other means. We do not guarantee confidentiality regarding the communications or information contained within this site. You should be aware that the communications transmitted through this site are of public and not private nature.

Private Policy

HASIO INVESTMENTS LTD., has already incorporated the Security Measures regarding the files where the personal data appears, in accordance to the current legislation on Personal Protection Data.

The acquired data has been included in the company´s files for its proper use.

HASIO INVESTMENTS LTD guarantees that all the personal data will be kept as confidential information and will by all means not be provided to any other third party.

The Company reserves its right to modify its private policy always in accordance to the current legislation without causing any important changes on its data. The interested parties will be notified immediately in order to proceed as convenient.

 

Informácie obsiahnuté na týchto stránkach podliehajú zmenám a sú určené na popísanie činnosti hasí Investments Ltd Anguilla a hasí Investments ( ďalej aj tzv bez rozdielu buď ” hasí ” alebo ” hasí investície “. Hasí prijal všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na týchto stránkach je ako pravdivé a presné a že žiadny relevantné informácie boli, aby sa zabránilo chybnej ocenenie alebo odhady vynechané. Niektoré z informácií obsiahnutých v tomto dokumente boli získané z externých zdrojov. ani hasí ani žiadna iná osoba / subjekt nenesú zodpovednosť s ohľadom na správnosť týchto údajov. Všetky informácie a názory sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto stránka je zameraná predovšetkým na vlastníkov súkromne vlastnených spoločností, fondov, inštitucionálnych investorov a ľudí / subjektov, ktoré majú potrebnú kapacitu a prezieravosť prevziať finančné riziká spojené s prípadnou investíciu do Private Equity. Ani na tomto webe , ani informácie obsiahnuté v tomto dokumente by mali byť považované za verejné ponuke cenných papierov, ani žiadosť o úspory jednotlivcov, nemá ani to predstavovať odporúčanie alebo hodnotenie akejkoľvek povahy ( či už právne, daňové alebo akýkoľvek iný typ hodnotenie alebo investičné odporúčanie ) .
Odkazy na iné stránky.

Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, nad ktorými hasí nemá kontrolu alebo pre ktorý neprijíma žiadnu zodpovednosť, ani to urobiť, aby pre každú službu alebo produkt , ktoré sa môžu objaviť v nich. Odkaz obsiahnuté v tejto webovej stránky neznamená, že hasí alebo jej členovia alebo riaditelia alebo zamestnanci prevziať alebo prevziať zodpovednosť za akékoľvek obsah alebo použitie na iné webové stránky a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody alebo aby boli dotknuté akejkoľvek povahy, ktoré môžu vzniknúť z obsahu tieto iné stránky.
Nemáme záruku , že materiál tejto stránky je bez akéhokoľvek typu infekcie, vírusy, trójske kone a / alebo akýkoľvek iný typ kódu, ktoré by mohli kontaminovať alebo byť deštruktívnej povahy. Ste zodpovední za prijatie vhodných opatrení na ochranu vo svojich informačných systémov, ako sú kontroly anti – virus.

Obmedzenie zodpovednosti
Vzhľadom na povahu tohto webu a jeho elektronický obeh cez internet, žiadny člen hasí je zodpovednosť za akékoľvek straty , náklady alebo škody, ktoré môžu vyplývať z alebo byť v súvislosti s používaním alebo neschopnosťou používať akýkoľvek materiál umiestnený na alebo prenášané prostredníctvom webu .
Žiadny člen hasí bude zodpovednosť za prípadné chyby v prenose dát, ako je napríklad strata dát alebo poškodenia alebo zmeny akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vzniknúť z použitia informácií alebo služieb za predpokladu, na tejto webovej stránke.

Práva duševného a priemyselného vlastníctva
Obsah týchto stránok je iba a výhradne majetkom hasí, ktorý má všetky práva vyhradené, tieto chránené platnými právnymi predpismi pre duševné vlastníctvo. Hasí si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zabránenie prístupu k stránke pre akékoľvek osobe bez predchádzajúceho upozornenia .
Môžete stiahnuť alebo vytlačiť kópie jednotlivých stránok a / alebo častí tohto webu pod podmienkou, že nechcete odstrániť právne poznámky o autorských právach alebo iný právne vedomie o vlastnícke práva hasí je. Odstránenie alebo zmena akékoľvek informácie alebo bezpečnostné opatrenia obsiahnutých na týchto stránkach je prísne zakázané. Hasí nebude vám poskytnúť žiadnu licenciu akéhokoľvek typu, práv duševného vlastníctva alebo iných práv súvisiacich s obsahom tohto webu . Reprodukcie ( celkové alebo čiastočné ) prevodovka ( elektronické alebo iné ) transformácie, odkaz, alebo použiť z akéhokoľvek iného dôvodu verejného alebo komerčného charakteru je preto prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo hasí.

informácie o bezpečnosti
Informácie obsiahnuté na týchto stránkach môžu byť prístupné tretím stranám cez Internet alebo iným spôsobom . Nechceme zaistenie dôvernosti týkajúce sa komunikácie alebo informácie obsiahnuté na týchto stránkach. Mali by ste si byť vedomí toho, že komunikácia prenášané prostredníctvom týchto stránkach sú verejné a nie súkromné ​​povahy.

Privátne politika
Hasí INVESTMENTS LTD ., už zahrnutá bezpečnostných opatrení , pokiaľ ide o súbory , kde sa objaví osobné údaje , v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Získané dáta bola zahrnutá do súboru spoločnosti pre jeho správne použitie.
Hasí INVESTMENTS LTD zaručuje , že všetky osobné údaje budú uchovávané ako dôverné informácie a bude všetkými prostriedkami nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť svoje vlastné politiku vždy , bez toho by to vyvolalo nejaké významné zmeny týkajúce sa jej údajov v súlade s platnými právnymi predpismi . Zainteresované strany budú ihneď oznámené , aby mohli pokračovať ako pohodlné.